صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > چارت سازمانی مرکز 

 

چارت سازمانی مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت 

رئیس مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت

دکتر زهرا حسینی

ایمیل :  zahra.hosseini@hums.ac.ir

تلفن : 33338583_076 

 

کارشناس مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت 

هانیه صادقی

ایمیل  :  H.SADEGHII1373@GMAIL.COM

تلفن  :    33338583_076