صفحه اصلی > تفاهم نامه  

1. شناسایی چالش ها، تناقضات و نواقص مرتبط با قانون گذاری کنترل دخانیات در کشور و ارائه راهکارهای اجرایی

2. تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان