اهداف مرکز

         کاهش استعمال دخانیات (سیگار و قلیان)در استان

          ارائه راهکار مناسب و عملیاتی جهت کنترل استعمال دخانیات

          توانمندسازی زنان با تاکید بر افزایش مشارکت آنها در برنامه های پیشگرتی و کاهش استعمال قلی