صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی مرکز 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت:

 

 • دخانیات و عوامل اجتماعی فرهنگی
 • دخانیات و بیماری های قلبی عروقی
 • دخانیات و بیماری های ریوی
 • دخانیات و محیط
 • الگوی مصرف دخانیات
 • اپیدمیولوژی دخانیات
 • روش های پیشگیری و ترک دخانیات
 • دخانیات و سلامت روان
 • دخانیات و خانواده
 • دخانیات و اقتصاد
 • دخانیات و سلامت شغلی
 • دخانیات و سلامت دهان و دندان
 • دخانیات ، سیاست و قوانین
 • دخانیات و سلامت زنان