صفحه اصلی > اعضای مرکز > ریاست مرکز 

 

رئیس مرکز : دکتر زهرا حسینی
 
دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
 
مرتبه علمی : استادیار 
ایمیل:
 
 
تلفن:
33338583_076